Kế hoạch giáo dục cá nhân là gì?

Kế hoạch giáo dục cá nhân là gì?

Mỗi trẻ em là một cá nhân riêng biệt, bên cạnh đó trẻ có nhu cầu đặc biệt (Tự kỷ, Rối loạn tăng động giảm chú ý, Chậm phát triển trí tuệ – Chậm khôn, Rối loạn ngôn ngữ – Chậm nói, Rối loạn học tập, Rối loạn hành vi) thường phải đối mặt với những khó khăn khác nhau. Trên quan điểm tôn trọng trẻ thì quá trình giáo dục trẻ cần được tiếp cận cá nhân. Kế hoạch giáo dục cá nhân là một kế hoạch bằng văn bản xây dựng riêng cho từng trẻ. Trong đó mô tả chi tiết các mục tiêu và tiêu chí đánh giá cho từng mục tiêu cụ thể. Bản kế hoạch giáo dục cá nhân nêu rõ thời gian thực hiện kế hoạch.

Yêu cầu đối với một bản kết hoạch giáo dục cá nhân

   • Kế hoạch giáo dục cá nhân có hiệu quả cần dựa vào thông tin và kiến thức của một nhóm người (các chuyện viên, giáo viên trị liệu cho trẻ, giám đốc trung tâm, cha mẹ, người chăm sóc, nếu có thể là chính bản thân trẻ).

   • Kế hoạch giáo dục cá nhân cần rõ ràng và chi tiết các hoạt động giáo dục.

   • Kế hoạch giáo dục cá nhân cần đảm bảo tính logic, các mục tiêu trong bản kế hoạch cần có sự kế thừa và liên kết với nhau.

   • Kế hoạch giáo dục cá nhân cần đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với vùng phát triển gần của trẻ và điều kiện cơ sở vật chất.

   • Kế hoạch giáo dục cá nhân cần được chấp nhận, các mục tiêu giáo dục cần đảm bảo yếu tố pháp lý, nhu cầu phát triển của trẻ và sự chấp thuận của cha mẹ.

   • Kế hoạch giáo dục cá nhân cần đảm bảo tính khả thi.

  • Kế hoạch giáo dục cá nhân cần đảm bảo tính trung thực.

Hợp tác nhóm xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân

Kế hoạch giáo dục cá nhân của trẻ cần được xây dựng trên cơ sở kết quả cộng tác làm việc của một nhóm người, bao gồm: trung tâm chuyên biệt, gia đình trẻ, các nhà chuyên môn tham gia can thiệp cho trẻ và nếu có thể là chính bản thân trẻ. Nhóm các nhà chuyên môn này bao gồm các chuyên gia giáo dục đặc biệt, giáo dục, trị liệu âm ngữ, vật lí trị liệu, trị liệu vận động, trị liệu âm nhạc, thủy trị liệu, thể thao.

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004