Trị Liệu Là gì ?

Trị liệu cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt là các hoạt động điều trị hoặc can thiệp được thiết kế để giúp cải thiện chức năng thể chất, nhận thức, cảm xúc hoặc hành vi của trẻ. Mục tiêu của trị liệu là giúp trẻ em có nhu cầu đặc biệt vượt qua thử thách và phát huy hết khả năng của mình.

Trị liệu cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt có thể có nhiều hình thức khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của trẻ và loại trị liệu được sử dụng. Ví dụ, vật lý trị liệu bao gồm các bài tập và hoạt động để cải thiện kỹ năng vận động của trẻ, trong khi liệu pháp ngôn ngữ có thể bao gồm các bài tập để cải thiện khả năng giao tiếp của trẻ.

Thuật ngữ “trị liệu” được sử dụng vì những can thiệp này nhằm mục đích giúp trẻ cải thiện chức năng và năng lực của trẻ, giống như liệu pháp y tế nhằm mục đích điều trị và cải thiện sức khỏe thể chất. Trong trường hợp trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trị liệu là cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của trẻ và giúp trẻ đạt được mục tiêu của mình.

Trung tâm Thành Nhân can thiệp cho trẻ theo tiếp cận toàn diện và áp dụng các phương pháp can thiệp dựa trên bằng chứng.

Hoạt động trị liệu hiện có ở Trung tâm Thành Nhân:

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004