Những nghiên cứu về hoạt động mỹ thuật trong can thiệp dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt

1. “Nghệ thuật vẽ: Nghiên cứu về tác động của việc vẽ đối với sự phát triển cảm xúc và nhận thức của trẻ em có nhu cầu đặc biệt” của K. Roach và M. Hodge (2005)

Nghiên cứu này xem xét tác động của việc vẽ tranh đối với sự phát triển cảm xúc và nhận thức của trẻ em có nhu cầu đặc biệt, phát hiện ra rằng nó có thể giúp thúc đẩy khả năng thể hiện bản thân, sự tự tin và ý thức về bản sắc.

2. “Liệu pháp nghệ thuật cho trẻ em khuyết tật” của R. H. Kaiser (1993)

Nghiên cứu này đã xem xét hiệu quả của liệu pháp nghệ thuật trong việc cải thiện chức năng xã hội và cảm xúc của trẻ khuyết tật, phát hiện ra rằng nó có thể thúc đẩy cải thiện khả năng giao tiếp, tự thể hiện và các kỹ năng xã hội.

3. “Liệu pháp nghệ thuật với trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ” của K. L. Bushell và J. C. Scherbarth (2014)

Nghiên cứu này đã khám phá những lợi ích tiềm năng của liệu pháp nghệ thuật đối với trẻ em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, phát hiện ra rằng nó có thể giúp cải thiện khả năng tương tác xã hội, giao tiếp và thể hiện bản thân.

4. “Liệu pháp vẽ cho trẻ mắc chứng tăng động giảm chú ý” của T. C. Huang và H. J. Fang (2014)

Nghiên cứu này đã xem xét việc sử dụng liệu pháp vẽ như một biện pháp can thiệp cho trẻ mắc chứng ADHD, phát hiện ra rằng nó có thể giúp cải thiện sự chú ý, khả năng tự kiểm soát và kết quả học tập.

5. “Sử dụng liệu pháp nghệ thuật với trẻ khuyết tật học tập” của M. Guillon và A. L. Brunk (2007)

Nghiên cứu này khám phá việc sử dụng liệu pháp nghệ thuật như một biện pháp can thiệp cho trẻ khuyết tật học tập, phát hiện ra rằng nó có thể giúp cải thiện lòng tự trọng, tương tác xã hội và kết quả học tập.

6. “Liệu pháp nghệ thuật như một phương pháp điều trị trầm cảm ở trẻ em mắc bệnh mãn tính” của J. L. Varni và C. A. Setoguchi (1996)

Nghiên cứu này đã xem xét hiệu quả của liệu pháp nghệ thuật trong điều trị trầm cảm ở trẻ em mắc bệnh mãn tính, phát hiện ra rằng nó có thể giúp cải thiện tâm trạng, lòng tự trọng và chất lượng cuộc sống.

7. “Tác động của liệu pháp nghệ thuật đối với lòng tự trọng và kỹ năng xã hội ở trẻ khuyết tật thể chất” của A. B. Poole và E. M. Clark (2011)

Nghiên cứu này đã khám phá những lợi ích tiềm năng của liệu pháp nghệ thuật đối với trẻ em khuyết tật về thể chất, phát hiện ra rằng nó có thể giúp cải thiện lòng tự trọng, tương tác xã hội và sức khỏe tổng thể.

8. “Tác động của việc vẽ đối với kỹ năng vận động tinh ở trẻ bại não” của S. S. Siddiqui và S. A. Hashmi (2016)

Nghiên cứu này đã xem xét tác động của việc vẽ đối với các kỹ năng vận động tinh ở trẻ bại não, phát hiện ra rằng nó có thể giúp cải thiện khả năng phối hợp giữa tay và mắt, sức cầm nắm và sự khéo léo tổng thể.

9. “Lợi ích của việc vẽ cho trẻ khuyết tật trí tuệ” của M. Magennis (2010)

Nghiên cứu này đã khám phá những lợi ích tiềm năng của việc vẽ đối với trẻ em khuyết tật trí tuệ, phát hiện ra rằng nó có thể giúp thúc đẩy khả năng thể hiện bản thân, tính sáng tạo và cảm giác đạt được thành tích.

10. “Việc sử dụng liệu pháp nghệ thuật cho trẻ em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ” của D. C. H. Ng và D. Y. H. Cheung (2019)

Nghiên cứu này xem xét việc sử dụng liệu pháp nghệ thuật như một biện pháp can thiệp cho trẻ em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, phát hiện ra rằng nó có thể giúp cải thiện khả năng giao tiếp, kỹ năng xã hội và sức khỏe tổng thể.

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004