Những nghiên cứu đã phân tích lợi ích của việc tham gia các hoạt động lễ hội đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt

Những nghiên cứu đã phân tích lợi ích của việc tham gia các hoạt động lễ hội đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt:

1. “Tác động của Lễ hội và Sự kiện đối với việc Hòa nhập Xã hội của Trẻ em Khuyết tật” của Emma Wood và Kirstin Hallmann. Nghiên cứu này cho thấy rằng việc tham gia các lễ hội và sự kiện có thể giúp trẻ khuyết tật phát triển các kỹ năng xã hội, nâng cao lòng tự trọng và nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc.

2. “Hòa nhập trong bối cảnh lễ hội: Ảnh hưởng đến sự phát triển cảm xúc và xã hội của trẻ em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ” của Rosa Sánchez-Miguel et al. Nghiên cứu này cho thấy việc tham gia các hoạt động lễ hội có thể giúp trẻ rối loạn phổ tự kỷ phát triển kỹ năng điều tiết cảm xúc và cải thiện tương tác xã hội với bạn bè đồng trang lứa.

3. “Tác động của Lễ hội Âm nhạc Hòa nhập đối với Trẻ em Khuyết tật” của Nicole K. Fowler et al. Nghiên cứu này cho thấy rằng việc tham gia lễ hội âm nhạc hòa nhập có thể giúp trẻ khuyết tật phát triển các kỹ năng xã hội, nâng cao lòng tự trọng và nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc.

4. “Vai trò của Lễ hội và Sự kiện đối với việc Hòa nhập Xã hội của Trẻ em Khuyết tật Trí tuệ” của Andrew Smith et al. Nghiên cứu này cho thấy rằng việc tham gia các lễ hội và sự kiện có thể giúp trẻ khuyết tật trí tuệ phát triển các kỹ năng xã hội, tăng sự tự tin và cải thiện mối quan hệ với bạn bè đồng trang lứa.

5. “Tác động của lễ hội văn hóa đối với các kỹ năng xã hội của trẻ em khuyết tật phát triển” của Eun-Ju Lee và Young-Eun Kim. Nghiên cứu này cho thấy rằng việc tham gia lễ hội văn hóa có thể giúp trẻ khuyết tật phát triển phát triển các kỹ năng xã hội, nâng cao lòng tự trọng và nuôi dưỡng cảm giác thuộc về cộng đồng

6. “Tham gia lễ hội như một phương tiện hòa nhập xã hội cho trẻ em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ” của Chih-Hsing Chou và Hsin-Hung Wu. Nghiên cứu này cho thấy việc tham gia các lễ hội có thể giúp trẻ rối loạn phổ tự kỷ phát triển các kỹ năng xã hội, tăng sự tự tin và cải thiện khả năng giao tiếp với người khác.

7. “Vai trò của Lễ hội Cộng đồng đối với việc Hòa nhập Xã hội của Trẻ em Khuyết tật” của Deborah Edwards et al. Nghiên cứu này cho thấy rằng việc tham gia các lễ hội cộng đồng có thể giúp trẻ khuyết tật phát triển các kỹ năng xã hội, nâng cao lòng tự trọng và nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc.

8. “Việc tham gia lễ hội hòa nhập và hạnh phúc của trẻ em khuyết tật: Kiểm tra quan điểm của trẻ em, phụ huynh và người hành nghề” của Emma Wood et al. Nghiên cứu này cho thấy rằng việc tham gia các lễ hội hòa nhập có thể giúp trẻ khuyết tật phát triển các kỹ năng xã hội, nâng cao lòng tự trọng và cải thiện mối quan hệ với bạn bè và người lớn.

9. “Lễ hội Văn hóa và Hòa nhập Xã hội của Trẻ em Khuyết tật” của Julie Scott và Philip Oreopoulos. Nghiên cứu này cho thấy rằng việc tham gia các lễ hội văn hóa có thể giúp trẻ khuyết tật phát triển các kỹ năng xã hội, nâng cao lòng tự trọng, nâng cao kiến thức và hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau.

10. “Lợi ích của việc tham gia Lễ hội nghệ thuật đa giác quan dành cho trẻ em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ và gia đình của các em” của Victoria Tischler et al. Nghiên cứu này cho thấy việc tham gia lễ hội nghệ thuật đa giác quan có thể giúp trẻ rối loạn phổ tự kỷ và gia đình giảm căng thẳng, tăng cường thư giãn, cải thiện giao tiếp và mối quan hệ với nhau.

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004