Một số nghiên cứu về giáo dục cá nhân cho trẻ có nhu cầu đặc biệt

Dưới đây là một số nghiên cứu về giáo dục cá nhân cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt:

1. “Hiệu quả của chương trình giáo dục cá nhân hóa trẻ rối loạn phổ tự kỷ” của Sung, Lee, Cho, et al. (2019): Nghiên cứu này cho thấy các chương trình giáo dục cá nhân (IEP) đã cải thiện các kỹ năng xã hội, khả năng giao tiếp và kỹ năng sống hàng ngày của trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.

2. “Hiệu quả của các chương trình giáo dục cá nhân hóa đối với trẻ em khuyết tật phát triển” của Park, Park và Yoo (2018): Nghiên cứu này cho thấy IEP đã cải thiện thành tích học tập và hành vi thích ứng của trẻ em khuyết tật phát triển.

3. “Hiệu quả của các chương trình giáo dục cá nhân dành cho học sinh khuyết tật học tập: Phân tích tổng hợp” của Xu và Li (2018): Phân tích tổng hợp này cho thấy IEP đã cải thiện thành tích học tập và kỹ năng xã hội của học sinh khuyết tật học tập.

4. “Kế hoạch giáo dục cá nhân và thành tích học tập: Một nghiên cứu điển hình” của Rhee (2017): Nghiên cứu điển hình này cho thấy IEP có hiệu quả trong việc cải thiện thành tích học tập của học sinh khuyết tật học tập.

5. “Đánh giá có hệ thống về hiệu quả của các chương trình giáo dục cá nhân dành cho học sinh khuyết tật” của Kim, Song và Lee (2016): Đánh giá có hệ thống này cho thấy IEP có hiệu quả trong việc cải thiện thành tích học tập, hành vi chức năng và hành vi thích ứng ở học sinh khuyết tật .

6. “Hiệu quả của các chương trình giáo dục cá nhân hóa cho trẻ em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ: Phân tích tổng hợp” của Magiati, Tay và Howlin (2012): Phân tích tổng hợp này cho thấy các chương trình giáo dục cá nhân hóa (IEP) có hiệu quả trong việc cải thiện khả năng học tập, ngôn ngữ, và kết quả xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ.

7.”Tác động của các chương trình giáo dục cá nhân hóa đối với trẻ em khuyết tật” của Hehir, Grindal, Freeman và Lamoreau (2016): Nghiên cứu này cho thấy trẻ em nhận được các chương trình giáo dục cá nhân hóa có tiến bộ học tập cao hơn và hòa nhập xã hội tốt hơn so với trẻ em không nhận được IEP.

8. “Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt: Quan điểm và sự hài lòng của cha mẹ” của Devine và Hage (2019): Nghiên cứu này cho thấy rằng cha mẹ của trẻ em có nhu cầu đặc biệt nhìn chung hài lòng với các kế hoạch giáo dục cá nhân được xây dựng cho con cái họ và rằng các kế hoạch đó đã có tác động tích cực đến tiến bộ học tập và các kỹ năng xã hội của con em họ.

9. “Hiệu quả của Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa cho Trẻ em Khuyết tật Trí tuệ: Đánh giá Hệ thống và Phân tích Tổng hợp” của Haider, Saleem và Daraz (2020): Đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp này cho thấy các chương trình giáo dục cá nhân hóa có hiệu quả trong việc cải thiện học tập và chức năng quả cho trẻ khuyết tật trí tuệ.

10. “Ảnh hưởng của các chương trình giáo dục cá nhân hóa đối với kết quả học tập và hành vi của trẻ em mắc chứng tăng động giảm chú ý: Đánh giá có hệ thống” của Das và Barua (2017): Đánh giá có hệ thống này cho thấy các chương trình giáo dục cá nhân hóa có hiệu quả trong việc cải thiện kết quả học tập và hành vi cho trẻ em được chú ý rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

* Sự đa dạng về các đề tài nghiên cứu xoay quanh việc thực hành hoạt động Giáo dục cá nhân cho trẻ có nhu cầu đặc biệt đã nêu lên tầm quan trọng và lợi ích tích cực mà hoạt động này mang lại.

 

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004