Lợi ích của liệu pháp âm nhạc đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt

Dưới đây là một số nghiên cứu về lợi ích của liệu pháp âm nhạc đối với trẻ có nhu cầu đặc biệt:

1. “Ảnh hưởng của liệu pháp âm nhạc đối với kỹ năng sẵn sàng đi học của trẻ có nhu cầu đặc biệt” của Park, Lee và Ko (2017): Nghiên cứu này cho thấy liệu pháp âm nhạc có tác động tích cực đến các kỹ năng sẵn sàng đi học, bao gồm kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp, kỹ năng xã hội, và kỹ năng nhận thức, ở trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

2. “Ảnh hưởng của liệu pháp âm nhạc theo nhóm đối với sức khỏe xã hội và cảm xúc của trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ: Một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát” của Bieleninik, Geretsegger, Mossler, et al. (2017): Thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát này cho thấy liệu pháp âm nhạc theo nhóm có tác động tích cực đến tương tác xã hội và tình cảm ở trẻ em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.

3. “Liệu pháp âm nhạc trong điều trị trẻ em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ: tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp” của Geretsegger, Holck và Gold (2014): Phân tích tổng hợp này cho thấy liệu pháp âm nhạc có hiệu quả trong việc cải thiện tương tác xã hội, giao tiếp và hành vi ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ.

4. “Liệu pháp âm nhạc cho trẻ bị ADHD: Một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát” của LaGasse, Trevathan và Sung (2019): Thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát này cho thấy rằng liệu pháp âm nhạc có tác động tích cực đến sự chú ý, hiếu động thái quá và bốc đồng ở trẻ mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. (ADHD).

5. “Liệu pháp âm nhạc cho trẻ chậm phát triển: Thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát” của Chen, Jiao, Chen, et al. (2016): Thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát này cho thấy liệu pháp âm nhạc có tác động tích cực đến sự phát triển ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội và khả năng nhận thức ở trẻ chậm phát triển. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng liệu pháp âm nhạc đã cải thiện sự tương tác giữa cha mẹ và con cái và giảm căng thẳng của cha mẹ.

Những nghiên cứu này cung cấp bằng chứng về lợi ích của liệu pháp âm nhạc đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt, bao gồm những trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, ADHD, cùng những trẻ mắc những rối loạn phát triển khác.

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox