5 phút – Sự phát triển của trẻ 9 – 12 tháng tuổi và dấu hiệu sớm của hội chứng tự kỷ

  • Chú ý
  • Nghiên cứu của Purpura và cộng sự cho thấy trẻ ASD (khoảng từ 6 – 12 tháng tuổi) đã có sự hiện diện của các hành vi lặp đi lặp lại.
  • Nghiên cứu của Palomo Seldas và cộng sự, qua việc xem các video của các gia đình, nhóm trẻ mắc ASD có thể hiện cho thấy sự thiếu hụt trong việc đáp ứng tên và chú ý chung. .
  • Nghiên cứu của Ozonoff, S và cộng sự cho thấy trẻ ASD ở mức 12 tháng có những biểu hiện chơi bất thường như thích xoay tròn đồ chơi và những hành vi lặp đi lặp lại.

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004