Thành Nhân tổ chức dạy online 1 giáo viên – 1 trẻ, với cách thức tổ chức hợp lý và hỗ trợ kĩ thuật tối đa đã nâng cao mức tương tác giữa giáo viên và trẻ. Giờ dạy online đã có sự kết nối, tương tác giữa giáo viên và trẻ rất cao, trẻ hứng thú và hiểu được bài, yêu cầu của giáo viên!